นิยามอาชีพวิศว คอมพิวเตอร์

04 ธันวาคม
นิยามอาชีพวิศว คอมพิวเตอร์

รหัสอาชีพ : 2131.30
ชื่ออาชีพ : วิศวกรคอมพิวเตอร์ , ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารข้อมูล

นิยาม อาชีพ
วางแผน ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ ทดสอบและประเมินผลระบบเครือข่าย Lan, Wan, Internet และระบบสื่อสารข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายที่ต้องทำการออกแบบ ติดตั้งและสนับสนุนระบบเครือข่ายขององค์กร อีกทั้งทำการบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ปัญหาและตรวจสอบระบบเครือข่ายเพื่อให้ผู้ใช้สามารถงานได้

ลักษณะของงานที่ทำ
ศึกษาและค้นหาปัญหาหรือความต้องการขององค์กรจากผู้บริหาร ต้องเข้าใจเป้าหมายของแต่ละระบบงานขององค์กร กำหนดเป้าหมายของการทำงานของระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่จะนำเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ ออกแบบรายงานของคอมพิวเตอร์ให้ตรงกับความต้องการของฝ่ายบริหารเพื่อประกอบ การตัดสินใจ
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบต่าง ๆ ให้กับฝ่ายบริหารในการตัดสินใจ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วต้องทดสอบให้มั่นใจว่าโปรแกรมหรือระบบปฏิบัติการโดย รวม ทำงานได้จริงตามที่ได้ออกแบบไว้
ควบคุมและรับผิดชอบงานในการจัดการข่าวสารทั้งหมด เริ่มตั้งแต่การออกแบบระบบการวิเคราะห์ระบบ การเขียนโปรแกรมระบบ การควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถดำเนินการได้ตามต้องการ รวมถึงการนำเสนอรายงานต่อ ผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจต้องเข้าใจในระบบงานต่างๆ ขององค์กร ตั้งแต่งานในระดับปฏิบัติการประจำวัน งานการบริหารจัดการข้อมูลภายนอกที่จะมีผลกระทบต่องานธุรกิจขององค์กร เพื่อนำข้อมูลต่างๆ มาประมวลผลเป็นข้อมูลข่าวสารให้ผู้บริหาร

สภาพการจ้างงาน
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเมื่อแรกเริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งยังไม่มีประสบการณ์ทำงานถ้าทำงานกับธุรกิจเอกชนจะได้รับค่าจ้างระหว่าง 12,000 – 16,000 บาทต่อเดือนเมื่อมีประสบการณ์และความสามารถทางการเขียน และวิเคราะห์ระบบงานขององค์กรได้ดี จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นไปจนถึงตำแหน่งผู้บริหารระบบข่าวสาร โดยปกติผู้ประกอบอาชีพนี้ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง หรือสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง เว้นแต่มีงานเร่งด่วนและจำเป็นก็อาจจะต้องทำงานมากกว่าวันละ 8 ชั่วโมง แต่ก็จะได้รับค่าตอบแทนการทำงานตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่แต่ละองค์กรจะ กำหนดขึ้น อาจต้องทำงานในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดและทำงานล่วงเวลา ซึ่งค่อนข้างเป็นเรื่องปกติเพราะความต้องการข่าวสารเพื่อการ ตัดสินใจในการบริหารงานต้องได้ให้ทันต่อเหตุการณ์และข้อมูลบางเรื่องที่ใช้ จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

สภาพ การทำงาน
ส่วนใหญ่ทำงานในสำนักงาน มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายเช่นสำนักงานทั่วไป ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ช่วยในการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ จำเป็นต้องนั่งทำงานศึกษาข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ซึ่งอาจจะต้องนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ อาจจะเป็นอันตรายต่อสายตาได้ การที่ต้องพิมพ์งานลงบนแป้นพิมพ์นาน ๆ อาจจะมีปัญหาทางด้านปวดข้อมือ ปวดแขน และการนั่งตัวตรงนาน ๆ ก็จะทำให้ปวดหลังได้

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ – สำเร็จปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างน้อยและมีความรู้ในการเขียนภาษา คอมพิวเตอร์
– มีทักษะในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
– มีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษดี
– มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
– มีทักษะในการควบคุมลูกน้องได้ดี
– ผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจมาแล้วและมีความสามารถทางด้านการวิเคราะห์ ระบบงานคอมพิวเตอร์

ผู้ที่จะ ประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังนี้
ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางงานเขียนโปรแกรมหรือวิเคราะห์ระบบงานมาก่อน แต่ก็อาจจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในงานบริหารมาก่อน มีความสนใจศึกษาในระบบงานคอมพิวเตอร์ก็สามารถเป็นผู้บริหารระบบข่าวสารได้ สำหรับผู้ประกอบอาชีพนี้ ต้องเข้ารับการอบรม
สัมมนาเพื่อรับรู้เทคนิค ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา ระบบการบริหารจัดการข่าวสาร (Management Information System : MIS) ประกอบด้วยข้อมูลการจัดการภายในองค์กร และข้อมูลภายนอกองค์กรที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น นอกเหนือจากเทคโนโลยีใหม่แล้วยังต้องมีความสนใจในธุรกิจขององค์กร เพื่อที่จะสามารถคัดเลือกสรรหาแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมนำเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อการตัด สินใจต่อไป

โอกาส ในการมีงานทำ
ผู้ประกอบอาชีพนี้ต้องปรับตัวรับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นอยู่ ตลอดเวลา เช่น ในขณะนี้การค้าทางอินเตอร์เน็ตกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญแนวโน้มความต้องการจ้างงานคนทำงานในการ บริหารข่าวสารจัดการยังมีอีกมาก ยิ่งการพัฒนาทางด้านคอมพิวเตอร์ซับซ้อนยุ่งยากมากขึ้นเท่าใด ความต้องการก็เพิ่มสูงมากขึ้นอย่างรวดเร็วตามไปด้วย เพราะข้อมูลข่าวสารสำหรับการตัดสินใจของผู้บริหารมีความสำคัญมากในการดำเนิน ธุรกิจ และในการแข่งขันด้านการตลาด

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
ผู้ที่มีความสามารถในการบริหารระบบข่าวสาร มีประสบการณ์ ความสามารถและมีทักษะในการสื่อสารดี จะมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็น ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในที่สุด

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
อาชีพที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นระบบ เช่น คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ด้านการเงิน นักสถิติ นักวิเคราะห์โครงการ นักวิเคราะห์ด้านการบริหาร

แหล่งข้อมูลอื่นๆ NECTEC สถาบันการศึกษา
สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
การ จัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

ที่มา : เว็บบอร์ดสถาบัน

thank P’Ja+

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s